วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แผนที่


พิกัดที่ตั้งของ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
GPS: 14.879415, 104.150855 หรือ 
14°52'46.0"N 104°09'03.1"E 

พื้นที่เขตรับผิดชอบที่ตั้ง ตำบลสำโรงตาเจ็นตั้งอยู่ตอนเหนือของอำเภอขุขันธ์   ระยะห่างจากอำเภอขุขันธ์    24  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 27 ก.ม.  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแผนที่ตำบลสำโรงตาเจ็น
อาณาเขต
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
    ทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลหัวเสือและตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมใช้งานที่จเป็น
แบบอักษรไทยสารบรรณ ๙ สำหรับงานพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103
โปรแกรมป้องกันไวรั AvastAntiVirus6011.rar

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


สภาพโดยรวมของทีมสุขภาพ
               เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น  จำนวน  7  คนดังต่อไปนี้

การบริหารงานและโครงสร้างสายบังคับบัญชา
1.  นายคลาย  อาจสาลี                 ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
2.  นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชร   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
3.  นางสาวรติยากร ชวดพงษ์        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

4.  นายวัชระ  บุญเพ็ง                    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5.  นายพงษ์ศักดิ์  สมาน                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6. นางบุญยัง  สมาน                      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
7.  นางสมพาน พงษ์สุระ                ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป


บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
นายคลาย  อาจสาลี   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
   -  งานบริหาร
   -   งานวางแผนและประเมินผล
   -   งานนิเทศงาน
   -   งานสาธารณสุขมูลฐาน
   -   งานฝึกอบรม
   -   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์
   -   งานปรับปรุงสถานบริการ
   -   งานสนับสนุนคุณภาพชีวิตโดยใช้ จปฐ.
   -   งานโครงการพิเศษอื่นๆ

นางสาวรติยากร ชวดพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   -   งานควบคุมโรคติดต่อและโรคเอดส์
   -   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   -   งานเฝ้าระวังโรคและระบาดวิทยา
   -   งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   -   งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
   -   งานเวชภัณฑ์และจัดหายาที่จำเป็นสนับสนุนกองทุน
   -    งานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
   -    งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
   -    งานควบคุมโรคติดต่อ
   -    งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   -     งานป้องกันควบคุมโรควัณโรค
   -    งานวิจัยและนวัตกรรม
   -    งานสุขศึกษา
   -    งานผู้สูงอายุ

   -    งานสุขภาพจิต
   -    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
   -    งานรักษาพยาบาล
   -    งานอนามัยแม่และเด็ก
   -    งานโภชนาการ
   -    งานวางแผนครอบครัว
   -    งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
   -    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นายพงษ์ศักดิ์  สมาน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเหน้าที่สาธารณสุข
   -     ทำความสะอาดภายในตัวอาคารสถานีอนามัย
   -     เตรียมเครื่องมือทางการแพทย์
   -     ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้แล้ว
   -     จัดหาเวชภัณฑ์ให้พร้อมต่อการใหบริการ
   -    งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


นายวัชระ บุญเพ็ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
   -    งานทันตสาธารณสุข
   -    งานอนามัยโรงเรียน
   -    งานผู้พิการ

นางบุญยัง  สมาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   -    เตรียมเครื่องมือให้บริการนวดแผนไทย
   -   ทำความสะอาดห้องนวด
   -   ให้บริการนวด ประคบ
   -   ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการนวดและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
   -   งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นางสมพาน พงษ์สุระ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
   -   ดูแลความสะอาดโดยรอบสถานีอนามัย
   -   ส่งหนังสือราชการ
   -   ดูแลอุปกรณ์ทางการช่าง
   -   งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

กิจกรรม/ผลงานเด่น

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

        29 พ.ค.56 การประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สคร.7 ในวันที่ 3 มิถุนายน 56  มีท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ มาเป็นประธานเปิดการประชุม


คุณฤทธาธร  ดอกพอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์
และ ดร.อารี  บุตรสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ชี้แจงแนวทางในการเตรียมงาน

             การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ เตรียมรับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สคร.7 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งของอำเภอขุขันธ์ งานรักษาพยาบาล  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานเอดส์ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานอุบัติเหตุ งานควบคุมโรคระบาด งานภาคประชาสังคม

คณะหัวหน้างานฝ่ายต่างๆจาก รพ.ขุขันธ์  คุณสุภา  ผาสุข  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
และเภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชกรชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพ.สต.ทุกแห่งประกอบด้วย ผอ.และนักวิชาการสาธารณสุข
 หัวหน้างานจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ผู้รับผิดชอบผู้ประสานโดย สสอ.ขุขันธ์
                                    

มีเครือข่ายจาก รพ.ขุขันธ์ มาเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
            คุณลักษณะทั้ง 5 ของงานตามความรับผิดชอบของแต่ละโซน ประกอบด้วย
คุณลักษณะที่ 1   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 1  (คุณสมสนอง  พันธ์จันทร์)
คุณลักษณะที่ 2   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 4 และโซนที่ 6  (คุณชยพล  เสนาภักดิ์และคุณดารุณี  สารศรี)
คุณลักษณะที่ 3   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 2  (คุณรณรงค์  ยกพลและคุณพุทธิไกร  ประมวล)
คุณลักษณะที่ 4   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 3  (คุณสุธี  จาตุมและคุณกฤษดา  สอนพูด)
คุณลักษณะที่ 5   ทีมหัวหน้าระดับ สสอ.ขุขันธ์และ รพ.ขุขันธ์ รับผิดชอบได้แก่ คุณฤทธาธร  ดอกพอง คุณศรายุทธ  สารภาพ  คุณมะลิวาส  สุทธิพันธ์  คุณภูริวัจน์  ชวดพงษ์  คุณสุภา  ผาสุข
....และ รพ.สต.ที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในการรับการประเมินครั้งนี้ได้แก่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
คุณรณรงค์  ยกพล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประจำ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น

ขอบคุณภาพ / ข่าว : คุณเพ็ญทิวา สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกเพชร (29-05-2556)

พันธกิจหรือบทบาทหน้าที่

1.1วิสัยทัศน์ (Vision)
   “เราจะเป็นสถานบริการสุขภาพที่ใกล้ชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี ให้บริการตามมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีเทคโนโลยีเหมาะสม  โดยชุมชนมีส่วนร่วม และพึงพอใจ ”

1.2 พันธกิจ (Mission)
      1.2.1. ให้บริการแบบองค์รวมดุจญาติมิตร ทั้งด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยมาตรฐานที่ดี
      1.2.2. ระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
    1.2.3.  พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
    1.2.4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่องาน
    1.2.5.  นำระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ เพื่อสนับสนุน การบริการ  ในด้านต่างๆ
    1.2.6.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการและการพัฒนาด้านสุขภาพ
    1.2.7.  พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน  และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
     
1.3 เป้าประสงค์ (Goal)
สถานบริการมีศักยภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ
     1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
     2. ภาคีและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
     3. ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
     4. ประชาชนมีหลักประกันและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     5. ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
      ยุทธศาสตร์ที่  2  การเฝ้าระวังและลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
      ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  และมีวิถีชีวิตสุขภาวะที่ยั่งยืน
      ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิให้สามารถจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการสุขภาพในพื้นที่
      ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการสุขภาพในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
      ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศสุขภาพ
   
1.5 กลยุทธ์การดำเนินงาน
      1.สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
      2.ส่งเสริมบทบาทภาคีและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
      3.พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะคุกคามต่อสุขภาพและภัยพิบัติ
      4.คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
      5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
      6.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยชุมชน
      7.ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.6 วัฒนธรรมองค์กร
      1.6.1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และเคารพสิทธิผู้ป่วย
      1.6.2. มีการทำงานเป็นทีม
      1.6.3. ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      1.6.4. ให้เกียรติและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
      1.6.5. เคารพและรักษากฎระเบียบวินัยขององค์กร
      1.6.6. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และเคารพสิทธิผู้ป่วย
      1.6.7. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาคเท่าเทียมกัน
      1.6.8. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ
      1.6.9. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
      1.6.10.การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะ

ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.สำโรงตาเจ็น


ข้อมูลพื้นฐาน

   ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร
       ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น (PCU รอง) โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ เป็นสถานบริการหลัก (PCUหลัก)
       ชื่อ CUP  :   เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
       ที่ตั้ง  :    บ้านเลขที่ 19 บ้านสำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงตาเจ็น  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140  ขนาดพื้นที่จำนวน  4  ไร่ จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ  6,923  คน

สัดส่วนประชากรต่อบุคคลากรแต่ละสาขา
อัตรากำลังบุคลากรแต่ละประเภทต่อประชากรหมู่บ้าน
หลังคาเรือน
ประชากร
บุคลากร
อัตรากำลัง
ต่อหลังคาเรือน
ต่อ ปชก
17
1,295
6,923
3
1: 431
1 : 2,242

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็นก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2512   โดยทุนผูกพันธ์ของนางพัฒนา  ศิลาชัย ( สารชาติ )  แต่เดิมนั้นสถานีอนามัยบ้านสำโรงตาเจ็นยังอยู่ในเขตตำบลหัวเสือ แรกเดิมที่เรียกว่า “ สำนักงานผดุงครรภ์ ”เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ 1  คน การปฏิบัติงานช่วงแรกจะเป็นงานช่วยทำคลอดบุตรเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาเริ่มมียาและเวชภัณฑ์สนับสนุนมากขึ้นจึงมีการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น  ต่อมาปี พ.ศ.2529ได้สร้างเป็นอาคารปูนชั้นเดียวทดแทนหลังเก่าในพื้นที่จำนวน 2งาน10 ตารางวา และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น โดยได้ให้บริการประชาชน ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ  งานรักษาพยาบาล  งานควบคุมและป้องกันโรค  งานฟื้นฟูสภาพ  ด้วยกาลเวลาตัวอาคารสถานีอนามัยก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก  ปีงบประมาณ 2545  ได้รับงบประมาณหมวดงบลงทุน โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สำหรับก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน  ได้ก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างจากสถานที่เดิมประมาณ  800 เมตร บนเนื้อที่  4 ไร่  ได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นมา   โดยมีหัวหน้าสถานีอนามัยตั้งแต่อดีตจนถีงปัจจุบันดังนี้ 
          1. นางพัฒนา    ศิลาชัย         
          2. นางสมลักษณ์  สมพงษ์
    
      3. นายกิติเวช   โคตรพงษ์         
          4. นายวิชัย   ย่อมมี
         
         
5. นายจักรวาล   เหลือล้น    
         
         
6. นายไตรรัตน์  ชูกลิ่น
         
          7. นายคลาย   อาจสาลี ( ปัจจุบัน ) 


พื้นที่เขตรับผิดชอบ
ที่ตั้ง ตำบลสำโรงตาเจ็นตั้งอยู่ตอนเหนือของอำเภอขุขันธ์   ระยะห่างจากอำเภอขุขันธ์    24  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 27 ก.ม.  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม


แผนที่ตำบลสำโรงตาเจ็น
อาณาเขต
    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
    ทิศใต้        ติดต่อกับ ตำบลหัวเสือและตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่


พื้นที่
          ตำบลสำโรงตาเจ็น มีพื้นที่ประมาณ    80,610   ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  50,328  ไร่ ความหนาแน่นของประชากร  75.82      คน/ ตารางเมตร

ภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตอนกลางเป็นที่ดอนลาดเอียงมาทางทิศใต้   ทิศเหนือและทิศตะวันตก   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีที่ลุ่มเหมาะแก่การเกษตร     

การปกครอง
             ตำบลสำโรงตาเจ็นแบ่งการปกครองออกเป็น   17  หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบล  1 แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น

สภาพสังคม
             ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาเขมร นับถือศาสนาพุทธยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 


สภาพเศรษฐกิจ
         ประชาชนส่วนใหญ่ 95 %ประกอบอาชีพหลักทำนา  5% รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะมีแรงงานบางส่วนออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่น


ดาวน์โหลดเพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป รพ.สต.สำโรงตาเจ็น