วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

รับนิเทศงานวัณโรคจาก WHO

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 รพ.สต.สำโรงตาเจ็นได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้นิเทศงานวัณโรคจาก WHO


คณะกรรมการจากWHO นำทีมโดย Dr.Sarah
มอบความประทับใจด้วยการแสดงรำแม่มด(ไม่มีของฝากชาวสำโรงตาเจ็นขอฝากความประทับใจด้วยการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านแทนครับ)
เล่นสด ๆ

แสดงสด ๆ
ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานวัณโรคของผู้ป่วย MDR
เยี่ยมผู้ป่วยโดย Dr.Farhana

หมอหวาจากสำนักวัณโรคประเทศไทยเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษให้ครับ

หมอหวาจากสำนักวัณโรคประเทศไทยเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษให้ครับ

Dr.Farhana มอบนมให้ผู้ป่วย MDR

ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้ารับฟังการนำเสนอการดำเนินงานจาก รพ.สต.
นำเสนอการดำเนินงานและตอบคำถามโดย จนท.รพ.สต.

นำเสนอการดำเนินงานและตอบคำถามโดย จนท.รพ.สต.

อาจารย์นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์และท่าน ผช.สสอ.ขุขันธ์ร่วมตอบคำถาม

ก่อนกลับถ่ายภาพร่วมกัน
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ

  - คณะกรรมการจาก WHO (Dr.Ahn Dr.Farhana and Dr.Sarah
  - คณะอาจารย์จากสำนักวัณโรคประเทศไทย
  - คณะอาจารย์นายแพทย์สสจ.และเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคจากสสจ.
  - คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขุขันธ์
  -คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่มาร่วมงาน
  -คณะผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนชาวสำโรงตาเจ็นทุกคน
   และขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การรับประเมินตำบลส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


โดยคณะผู้นิเทศงานจากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี

คณะนิเทศงานจาก สคร.7

ภาคีเครือข่ายบริการสาธารณสุขโซนที่ 2 ร่วมต้อนรับและแสดงนิทรรศการ


 เจ้าหน้าที่โซน 2 ร่วมต้อนรับ
นิทรรศการจาก รพ.สต.ใจดี 


คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ 
 เตรียมความพร้อมต้อนรับโดยคณะผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลสำโรงตาเจ็น
 คณะผู้นิเทศงาานเดินทางมาถึง รพ.สต.สำโรงตาเจ็น


ชมนิทรรศการ
ชมนิทรรศการ
แนะนำกลุ่มผู้สูงอายุโดยท่าน ผอ.คลาย


ท่านนายก อบต.กล่าวต้อนรับท่ามกลางสายฝนโปรยปราย
หัวหน้าทีมนิเทศงานถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้นำชุมชน ผอ.การโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น ท่านหัวหน้าปิ่นและท่านรองปลัดฯ
นำเสนอผลการดำเนินงานตามคุณลักษณะโดยนายรณรงค์ ยกพล
 ตรวจเอกสารงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซักถามปัญหาการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะโดยหัวหน้าผู้นิเทศงาน


 ตอบคำถามร่วมกับท่านสาธารณสุขอำเภอ


ท่านผอ.คลายและท่านรองปลัดฯคอยดูแลอย่างใกล้ชิด


 ท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยต้อนรับ

สุดท้ายนี้คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น คณะอสม.และประชาชนตำบลสำโรงตาเจ็นขอขอบคุณ
   ๑.ท่านกำนันสมจิตร มาลัยพาน
   ๒.ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   ๓.ท่านผอ.สมควร ระยับศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น
   ๔.ท่านอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดฯ
   ๕.ท่านเหลือ คำแพง ผู้ประสานงานชนบท อบต.สำโรงตาเจ็น
   ๖.ผู้นำชุมชนทุกคน
   ๗.พี่น้องประชาชนตำบลสำโรงตาเจ็น
   ๘.ท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
   ๙.คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกๆคนที่ร่วมต้อนรับ ร่วมแสดงนิทรรศการและตอบคำถาม จนทำให้การรับนิเทศงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
  ๑๐.คณะผู้นิเทศงานจาก สคร.7ที่ได้มาให้แนวทางการดำเนินงานทั้งนี้ทางตำบลสำโรงตาเจ็นพร้อมรับข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานที่คณะผู้นิเทศงานได้แนะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ตำบลสำโรงตาเจ็นเป็นตำบลเข้มแข็งต่อไป
  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงอย่างสุดซึ้งครับ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 15.30 น.

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แผนที่


พิกัดที่ตั้งของ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
GPS: 14.879415, 104.150855 หรือ 
14°52'46.0"N 104°09'03.1"E 

พื้นที่เขตรับผิดชอบที่ตั้ง ตำบลสำโรงตาเจ็นตั้งอยู่ตอนเหนือของอำเภอขุขันธ์   ระยะห่างจากอำเภอขุขันธ์    24  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 27 ก.ม.  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแผนที่ตำบลสำโรงตาเจ็น
อาณาเขต
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
    ทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลหัวเสือและตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมใช้งานที่จเป็น
แบบอักษรไทยสารบรรณ ๙ สำหรับงานพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103
โปรแกรมป้องกันไวรั AvastAntiVirus6011.rar

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


สภาพโดยรวมของทีมสุขภาพ
               เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น  จำนวน  7  คนดังต่อไปนี้

การบริหารงานและโครงสร้างสายบังคับบัญชา
1.  นายคลาย  อาจสาลี                 ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
2.  นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชร   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
3.  นางสาวรติยากร ชวดพงษ์        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

4.  นายวัชระ  บุญเพ็ง                    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5.  นายพงษ์ศักดิ์  สมาน                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6. นางบุญยัง  สมาน                      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
7.  นางสมพาน พงษ์สุระ                ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป


บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
นายคลาย  อาจสาลี   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
   -  งานบริหาร
   -   งานวางแผนและประเมินผล
   -   งานนิเทศงาน
   -   งานสาธารณสุขมูลฐาน
   -   งานฝึกอบรม
   -   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์
   -   งานปรับปรุงสถานบริการ
   -   งานสนับสนุนคุณภาพชีวิตโดยใช้ จปฐ.
   -   งานโครงการพิเศษอื่นๆ

นางสาวรติยากร ชวดพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   -   งานควบคุมโรคติดต่อและโรคเอดส์
   -   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   -   งานเฝ้าระวังโรคและระบาดวิทยา
   -   งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   -   งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
   -   งานเวชภัณฑ์และจัดหายาที่จำเป็นสนับสนุนกองทุน
   -    งานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
   -    งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
   -    งานควบคุมโรคติดต่อ
   -    งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   -     งานป้องกันควบคุมโรควัณโรค
   -    งานวิจัยและนวัตกรรม
   -    งานสุขศึกษา
   -    งานผู้สูงอายุ

   -    งานสุขภาพจิต
   -    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
   -    งานรักษาพยาบาล
   -    งานอนามัยแม่และเด็ก
   -    งานโภชนาการ
   -    งานวางแผนครอบครัว
   -    งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
   -    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นายพงษ์ศักดิ์  สมาน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเหน้าที่สาธารณสุข
   -     ทำความสะอาดภายในตัวอาคารสถานีอนามัย
   -     เตรียมเครื่องมือทางการแพทย์
   -     ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้แล้ว
   -     จัดหาเวชภัณฑ์ให้พร้อมต่อการใหบริการ
   -    งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


นายวัชระ บุญเพ็ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
   -    งานทันตสาธารณสุข
   -    งานอนามัยโรงเรียน
   -    งานผู้พิการ

นางบุญยัง  สมาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   -    เตรียมเครื่องมือให้บริการนวดแผนไทย
   -   ทำความสะอาดห้องนวด
   -   ให้บริการนวด ประคบ
   -   ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการนวดและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
   -   งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นางสมพาน พงษ์สุระ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
   -   ดูแลความสะอาดโดยรอบสถานีอนามัย
   -   ส่งหนังสือราชการ
   -   ดูแลอุปกรณ์ทางการช่าง
   -   งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

กิจกรรม/ผลงานเด่น

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

        29 พ.ค.56 การประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สคร.7 ในวันที่ 3 มิถุนายน 56  มีท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ มาเป็นประธานเปิดการประชุม


คุณฤทธาธร  ดอกพอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์
และ ดร.อารี  บุตรสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ชี้แจงแนวทางในการเตรียมงาน

             การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ เตรียมรับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สคร.7 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งของอำเภอขุขันธ์ งานรักษาพยาบาล  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานเอดส์ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานอุบัติเหตุ งานควบคุมโรคระบาด งานภาคประชาสังคม

คณะหัวหน้างานฝ่ายต่างๆจาก รพ.ขุขันธ์  คุณสุภา  ผาสุข  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
และเภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชกรชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพ.สต.ทุกแห่งประกอบด้วย ผอ.และนักวิชาการสาธารณสุข
 หัวหน้างานจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ผู้รับผิดชอบผู้ประสานโดย สสอ.ขุขันธ์
                                    

มีเครือข่ายจาก รพ.ขุขันธ์ มาเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
            คุณลักษณะทั้ง 5 ของงานตามความรับผิดชอบของแต่ละโซน ประกอบด้วย
คุณลักษณะที่ 1   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 1  (คุณสมสนอง  พันธ์จันทร์)
คุณลักษณะที่ 2   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 4 และโซนที่ 6  (คุณชยพล  เสนาภักดิ์และคุณดารุณี  สารศรี)
คุณลักษณะที่ 3   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 2  (คุณรณรงค์  ยกพลและคุณพุทธิไกร  ประมวล)
คุณลักษณะที่ 4   โซนที่รับผิดชอบได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 3  (คุณสุธี  จาตุมและคุณกฤษดา  สอนพูด)
คุณลักษณะที่ 5   ทีมหัวหน้าระดับ สสอ.ขุขันธ์และ รพ.ขุขันธ์ รับผิดชอบได้แก่ คุณฤทธาธร  ดอกพอง คุณศรายุทธ  สารภาพ  คุณมะลิวาส  สุทธิพันธ์  คุณภูริวัจน์  ชวดพงษ์  คุณสุภา  ผาสุข
....และ รพ.สต.ที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในการรับการประเมินครั้งนี้ได้แก่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
คุณรณรงค์  ยกพล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประจำ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น

ขอบคุณภาพ / ข่าว : คุณเพ็ญทิวา สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกเพชร (29-05-2556)