วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


สภาพโดยรวมของทีมสุขภาพ
               เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น  จำนวน  7  คนดังต่อไปนี้

การบริหารงานและโครงสร้างสายบังคับบัญชา
1.  นายคลาย  อาจสาลี                 ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
2.  นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชร   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
3.  นางสาวรติยากร ชวดพงษ์        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

4.  นายวัชระ  บุญเพ็ง                    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5.  นายพงษ์ศักดิ์  สมาน                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6. นางบุญยัง  สมาน                      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
7.  นางสมพาน พงษ์สุระ                ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป


บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
นายคลาย  อาจสาลี   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
   -  งานบริหาร
   -   งานวางแผนและประเมินผล
   -   งานนิเทศงาน
   -   งานสาธารณสุขมูลฐาน
   -   งานฝึกอบรม
   -   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์
   -   งานปรับปรุงสถานบริการ
   -   งานสนับสนุนคุณภาพชีวิตโดยใช้ จปฐ.
   -   งานโครงการพิเศษอื่นๆ

นางสาวรติยากร ชวดพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   -   งานควบคุมโรคติดต่อและโรคเอดส์
   -   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   -   งานเฝ้าระวังโรคและระบาดวิทยา
   -   งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
   -   งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
   -   งานเวชภัณฑ์และจัดหายาที่จำเป็นสนับสนุนกองทุน
   -    งานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
   -    งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
   -    งานควบคุมโรคติดต่อ
   -    งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   -     งานป้องกันควบคุมโรควัณโรค
   -    งานวิจัยและนวัตกรรม
   -    งานสุขศึกษา
   -    งานผู้สูงอายุ

   -    งานสุขภาพจิต
   -    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
   -    งานรักษาพยาบาล
   -    งานอนามัยแม่และเด็ก
   -    งานโภชนาการ
   -    งานวางแผนครอบครัว
   -    งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
   -    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นายพงษ์ศักดิ์  สมาน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเหน้าที่สาธารณสุข
   -     ทำความสะอาดภายในตัวอาคารสถานีอนามัย
   -     เตรียมเครื่องมือทางการแพทย์
   -     ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้แล้ว
   -     จัดหาเวชภัณฑ์ให้พร้อมต่อการใหบริการ
   -    งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


นายวัชระ บุญเพ็ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
   -    งานทันตสาธารณสุข
   -    งานอนามัยโรงเรียน
   -    งานผู้พิการ

นางบุญยัง  สมาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   -    เตรียมเครื่องมือให้บริการนวดแผนไทย
   -   ทำความสะอาดห้องนวด
   -   ให้บริการนวด ประคบ
   -   ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการนวดและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
   -   งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นางสมพาน พงษ์สุระ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
   -   ดูแลความสะอาดโดยรอบสถานีอนามัย
   -   ส่งหนังสือราชการ
   -   ดูแลอุปกรณ์ทางการช่าง
   -   งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น