วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พันธกิจหรือบทบาทหน้าที่

1.1วิสัยทัศน์ (Vision)
   “เราจะเป็นสถานบริการสุขภาพที่ใกล้ชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี ให้บริการตามมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีเทคโนโลยีเหมาะสม  โดยชุมชนมีส่วนร่วม และพึงพอใจ ”

1.2 พันธกิจ (Mission)
      1.2.1. ให้บริการแบบองค์รวมดุจญาติมิตร ทั้งด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยมาตรฐานที่ดี
      1.2.2. ระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
    1.2.3.  พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
    1.2.4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่องาน
    1.2.5.  นำระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ เพื่อสนับสนุน การบริการ  ในด้านต่างๆ
    1.2.6.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการและการพัฒนาด้านสุขภาพ
    1.2.7.  พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน  และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
     
1.3 เป้าประสงค์ (Goal)
สถานบริการมีศักยภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ
     1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
     2. ภาคีและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
     3. ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
     4. ประชาชนมีหลักประกันและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     5. ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
      ยุทธศาสตร์ที่  2  การเฝ้าระวังและลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
      ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  และมีวิถีชีวิตสุขภาวะที่ยั่งยืน
      ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิให้สามารถจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการสุขภาพในพื้นที่
      ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการสุขภาพในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
      ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศสุขภาพ
   
1.5 กลยุทธ์การดำเนินงาน
      1.สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
      2.ส่งเสริมบทบาทภาคีและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
      3.พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะคุกคามต่อสุขภาพและภัยพิบัติ
      4.คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
      5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
      6.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยชุมชน
      7.ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.6 วัฒนธรรมองค์กร
      1.6.1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และเคารพสิทธิผู้ป่วย
      1.6.2. มีการทำงานเป็นทีม
      1.6.3. ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      1.6.4. ให้เกียรติและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
      1.6.5. เคารพและรักษากฎระเบียบวินัยขององค์กร
      1.6.6. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และเคารพสิทธิผู้ป่วย
      1.6.7. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาคเท่าเทียมกัน
      1.6.8. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ
      1.6.9. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
      1.6.10.การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น