วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.สำโรงตาเจ็น


ข้อมูลพื้นฐาน

   ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร
       ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น (PCU รอง) โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ เป็นสถานบริการหลัก (PCUหลัก)
       ชื่อ CUP  :   เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
       ที่ตั้ง  :    บ้านเลขที่ 19 บ้านสำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงตาเจ็น  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140  ขนาดพื้นที่จำนวน  4  ไร่ จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ  6,923  คน

สัดส่วนประชากรต่อบุคคลากรแต่ละสาขา
อัตรากำลังบุคลากรแต่ละประเภทต่อประชากรหมู่บ้าน
หลังคาเรือน
ประชากร
บุคลากร
อัตรากำลัง
ต่อหลังคาเรือน
ต่อ ปชก
17
1,295
6,923
3
1: 431
1 : 2,242

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็นก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2512   โดยทุนผูกพันธ์ของนางพัฒนา  ศิลาชัย ( สารชาติ )  แต่เดิมนั้นสถานีอนามัยบ้านสำโรงตาเจ็นยังอยู่ในเขตตำบลหัวเสือ แรกเดิมที่เรียกว่า “ สำนักงานผดุงครรภ์ ”เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ 1  คน การปฏิบัติงานช่วงแรกจะเป็นงานช่วยทำคลอดบุตรเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาเริ่มมียาและเวชภัณฑ์สนับสนุนมากขึ้นจึงมีการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น  ต่อมาปี พ.ศ.2529ได้สร้างเป็นอาคารปูนชั้นเดียวทดแทนหลังเก่าในพื้นที่จำนวน 2งาน10 ตารางวา และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น โดยได้ให้บริการประชาชน ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ  งานรักษาพยาบาล  งานควบคุมและป้องกันโรค  งานฟื้นฟูสภาพ  ด้วยกาลเวลาตัวอาคารสถานีอนามัยก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก  ปีงบประมาณ 2545  ได้รับงบประมาณหมวดงบลงทุน โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สำหรับก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน  ได้ก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างจากสถานที่เดิมประมาณ  800 เมตร บนเนื้อที่  4 ไร่  ได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2546  เป็นต้นมา   โดยมีหัวหน้าสถานีอนามัยตั้งแต่อดีตจนถีงปัจจุบันดังนี้ 
          1. นางพัฒนา    ศิลาชัย         
          2. นางสมลักษณ์  สมพงษ์
    
      3. นายกิติเวช   โคตรพงษ์         
          4. นายวิชัย   ย่อมมี
         
         
5. นายจักรวาล   เหลือล้น    
         
         
6. นายไตรรัตน์  ชูกลิ่น
         
          7. นายคลาย   อาจสาลี ( ปัจจุบัน ) 


พื้นที่เขตรับผิดชอบ
ที่ตั้ง ตำบลสำโรงตาเจ็นตั้งอยู่ตอนเหนือของอำเภอขุขันธ์   ระยะห่างจากอำเภอขุขันธ์    24  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 27 ก.ม.  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม


แผนที่ตำบลสำโรงตาเจ็น
อาณาเขต
    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
    ทิศใต้        ติดต่อกับ ตำบลหัวเสือและตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่


พื้นที่
          ตำบลสำโรงตาเจ็น มีพื้นที่ประมาณ    80,610   ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  50,328  ไร่ ความหนาแน่นของประชากร  75.82      คน/ ตารางเมตร

ภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตอนกลางเป็นที่ดอนลาดเอียงมาทางทิศใต้   ทิศเหนือและทิศตะวันตก   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีที่ลุ่มเหมาะแก่การเกษตร     

การปกครอง
             ตำบลสำโรงตาเจ็นแบ่งการปกครองออกเป็น   17  หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบล  1 แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น

สภาพสังคม
             ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาเขมร นับถือศาสนาพุทธยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 


สภาพเศรษฐกิจ
         ประชาชนส่วนใหญ่ 95 %ประกอบอาชีพหลักทำนา  5% รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะมีแรงงานบางส่วนออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่น


ดาวน์โหลดเพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป รพ.สต.สำโรงตาเจ็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น