วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การรับประเมินตำบลส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


โดยคณะผู้นิเทศงานจากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี

คณะนิเทศงานจาก สคร.7

ภาคีเครือข่ายบริการสาธารณสุขโซนที่ 2 ร่วมต้อนรับและแสดงนิทรรศการ


 เจ้าหน้าที่โซน 2 ร่วมต้อนรับ
นิทรรศการจาก รพ.สต.ใจดี 


คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ 
 เตรียมความพร้อมต้อนรับโดยคณะผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลสำโรงตาเจ็น
 คณะผู้นิเทศงาานเดินทางมาถึง รพ.สต.สำโรงตาเจ็น


ชมนิทรรศการ
ชมนิทรรศการ
แนะนำกลุ่มผู้สูงอายุโดยท่าน ผอ.คลาย


ท่านนายก อบต.กล่าวต้อนรับท่ามกลางสายฝนโปรยปราย
หัวหน้าทีมนิเทศงานถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้นำชุมชน ผอ.การโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น ท่านหัวหน้าปิ่นและท่านรองปลัดฯ
นำเสนอผลการดำเนินงานตามคุณลักษณะโดยนายรณรงค์ ยกพล
 ตรวจเอกสารงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซักถามปัญหาการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะโดยหัวหน้าผู้นิเทศงาน


 ตอบคำถามร่วมกับท่านสาธารณสุขอำเภอ


ท่านผอ.คลายและท่านรองปลัดฯคอยดูแลอย่างใกล้ชิด


 ท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยต้อนรับ

สุดท้ายนี้คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น คณะอสม.และประชาชนตำบลสำโรงตาเจ็นขอขอบคุณ
   ๑.ท่านกำนันสมจิตร มาลัยพาน
   ๒.ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   ๓.ท่านผอ.สมควร ระยับศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น
   ๔.ท่านอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดฯ
   ๕.ท่านเหลือ คำแพง ผู้ประสานงานชนบท อบต.สำโรงตาเจ็น
   ๖.ผู้นำชุมชนทุกคน
   ๗.พี่น้องประชาชนตำบลสำโรงตาเจ็น
   ๘.ท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
   ๙.คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกๆคนที่ร่วมต้อนรับ ร่วมแสดงนิทรรศการและตอบคำถาม จนทำให้การรับนิเทศงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
  ๑๐.คณะผู้นิเทศงานจาก สคร.7ที่ได้มาให้แนวทางการดำเนินงานทั้งนี้ทางตำบลสำโรงตาเจ็นพร้อมรับข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานที่คณะผู้นิเทศงานได้แนะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ตำบลสำโรงตาเจ็นเป็นตำบลเข้มแข็งต่อไป
  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงอย่างสุดซึ้งครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น