วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพการจัดกิจกรรม รณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ณ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

           ด้วย  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"   ประจำปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ  ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ   เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด  เพียงพอและประหยัด  

            รพ.สต.สำโรงตาเจ็น  อำเภอขุขันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ดังกล่าวจึงได้ร่วมรณรงค์ฯแล้ว ดังภาพถ่ายเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้
คณะเจ้าหน้าที่รพ.สต.สำโรงตาเจ็น รณรงค์ทำความสะอาดส้วมนำโดยท่านผอ.คลาย อาจสาลี